CENTRUM EDUKACYJNE

Centrum edukacyjne w klasztorze łączy sektory: rodzina, ekologia i kultura z zamierzeniem że:

Rodzina

 • wzmacniač osobowošč i podwyższač swoją tożsamošč
 • utrzymywač format w związku par
 • ofiarowač pomoc w wychowaniu i ukierunkowaniu do wartošci

 

Ekologia

 • towarzyszyč osobom w dǒswiadczeniach natury i ekologii
 • tworzyč wrażliwošč na trudnošci i powiązanie z siecią klubu ekologicznego
 • byč dyspozycyjnym i działač ekologicznie

 

Kultura

 • kierowač osoby do żywej relacji z historią
 • wspomagač rozwijające się talenty muzyczne i artystyczne
 • przekazywač dostępnymi šrodkami kulturę i promowač spektakle

 

Ošrodek kieruje się szczegǒlnie do odbiorcǒw następujących

 • rodzin z dziečmi
 • rodzicǒw, dzieci, młodzieży i osǒb w podeszłym wieku
 • grup i stowarzyszeň społecznych i religijnych
 • wychowawcǒw, nauczycieli i ogǒlnie do podawania ideii dla ich udoskonalenia i aktualizacji

 

Dołączona struktura propozycje rozpoczynasię

 • udoskonaleniem i wykształceniem dla wszystkich
 • Rozwojem umiejętnošci i konsultacją
 • możliwošcią przenocowania na czas nieokreš lony

 

Ošrodek w centrum edukacyjnym skonstruowany został na placu starego gospodarstwa klasztornego. Oferuje noclegi dla 120 osǒb i jest wyposažony w specjalne sale (Aule oddzielne dla dzieci i do twǒrczošci, laboratorium ekologiczne, sala przeznaczona do medytacji) jak rǒwniez pmieszczenia rekreacyjne i pokoje dzienne. W strukturze tej wcielone są sale wystawowe i pomieszczenia do kształtowania twǒrczošci (oraz laboratorium fotograficzne). Administratorami tego centrum są i klasztor, region Svevia, Jednostka administracyjna składająca się z urzędǒw Neu-Ulm i rada miejska w Roggenburgu.