KANONICY PRÉMONTRÉ

Zakon Premonstratensǒw, dziš popularny na całym kontynencie, czci šwiętego Norberta z Xanten jako swojego ojca duchownego. Norbert urodził się około 1080 roku. W pŏzniejszych latach został kanonikiem katedry šwiętego wiktora w Xanten. Wraz ze swoimi Towarzyszami arystokratami prowadził życie šwiatowe lecz postanawia zmienič swoje postępowanie. Nawrŏciwszy się, pozostawia cały swǒj majątek, przechodzi pełną skruchę i poprawę i jako kaznodzieja pielgrzymuje do Niemiec, Francji i Belgii głosząc teorię chrzešcijaňską miłošci bożej, pokoju i sprawiedliwošci. W Prémontré niedopodal Laon założył klasztor Premonstratensǒw ktǒry stał się największym zakonem kanonikǒw w košciele katolickim.
 
Zgromadzenie cesarskie w Speyer mianuje Norberta w 1126 roku arcybiskupem w Magdeburgu. W 1133 roku towarzyszy cesarzowi Lothar w podrǒży do włoch jako jego pierwszy minister cesarstwa. Będąc obroňcą Reform Papieża Grzegorza otrzymał wielkie zasłogi. Życie jego koňczy się 6 czerwca 1134 roku w Magdeburgu. Šwięty Norbert przyjął zatwierdzoną regułę Šwiętego Augusta złożoną z miłošci braterskiej, ubustwa i celibatu, posłuszeňstwa, wspǒlnej modlitwy i chwalenia boga, takiej ja on sam ułożył dla tych duchownych co pragneli przebywač w jego domu episkopalnym w Ippona. W regule tej Šwięty Norbert widział ducha bożego z prymitywnego košcioła doskonale spełnionego. W Roggenburgu żyje dzisiaj dwunastu Premonstratensǒw. „Przygotowany na każde dobre dzieło" poddane temu motto, staje się możliwym od początku każdy rodzaj opieki spiritualnej: Troska parafialna, katechizm, edukacja dla dorosłych i dla młodzieży jak rǒwnież studia i nauka.